Mayemi ya kitoko oyo Sabine Picard asala, moyemi mopakoli. Mosala ekelama mpo na Viametanoia © 2022. Makoki nyonso mazali ya yo.

Via Metanoia - nzela ya libongoli

Koyeba metanoia, ezali koyeba libongoli ya motema, libongoli ya solo pe oyo ewumelaka ndeti mbizo oyo abonguami na lipekapeka

Via Metanoia – nzela ya libongoli

 

Koyeba metanoia, ezali koyeba libongoli ya motema, libongoli ya solo pe oyo ewumelaka

ndeti mbizo oyo  abonguami na lipekapeka

Tozali banani ?

Mbote,

Tozali mwa ekipi ya baklistu oyo balobaka lifanlanse, totambwisami mingi na makomi ya biblia mpe bolingo na biso mpo na Nzambe, totindami mpo na komema biloko ya bomoi oyo ebongwanaki mpe oyo ekokisami epai ya bato nyonso oyo balingi yango.

Soki olingi koyeba makambo mingi na ntina ya ebandeli mpe mbotama ya ViaMetanoia mpe blog na yango, okoki koyeba yango na moko ya ba posts a blog, motó ya likambo “mokano na Nzambe mpo na ngai ?”

Tollingi kosunga mpe kolendisa bino na mobembo na bino ya elimo.

Okeseni na bato mosusu. Tozali kokende elongo na bino na bolukiluki ya bomoto na yo mpo na ngala na yo, bozali kokoma mopesi lisungi ya mbongwana oyo basimbaka bato zingazinga na bango.

Bomoi na yo ezali na ntina  ! 

Masolo ya suka ya blog…

Mokano ya Nzambe mpo na ngai ezali nini?

Noa atongaki masuwa, na kotalelaka malako ya Nzambe. Kota na miango oyo Nzambe azali na yango mpo na bino

Ntango mpo na komipolisa mpe kosukola?

Na nzela ya masese, tozwaka bosenga moko ya moboko ya molimo: kosukola na molimo

Mabondeli oyo ezali komema libongoli ya bizaleli (1)

Conscient ya ba dysfonctionnements na biso, tobelelaka Nzambe. Mabondeli oyo ebimisaka mbongwana ya bizaleli. Molimo asalaka likolo na biso.

Kondima mpe motungsi

Masolo oyo ya kokamwa mpenza ya biblia etalisaki kondima ya kobulunganisa…

Ntango malamu? 

Ozali na confiance monene na yo moko, ondimi avenir ya bien. Eloko moko te ebangisaka yo mpe na mbalakaka…

Litatoli ya Jessica, moluki wolo (2)

Nazali moluki wolo ya mwasi! Nazali kokende na mai ya pompi sipesiale ya Biblia mpo na koluka wolo ya mwasi!

Litatoli ya Jessica, moluki wolo (1)

Nazali moluki wolo ya mwasi! Nazali kokende na mai ya pompi sipesiale ya Biblia mpo na koluka wolo ya mwasi!

Kopema mwa muke to esobe? (1)

Ntango oyo balekisaka na esobe ezalaka ntango ya mpasi

Nzambe asalaka na mozindo ya bomoi na biso (1)

Tozali ya Nzambe. Asalaka na bozindo ya bomoi na biso soki tozali kotya makanisi na ye…

Na likambo nini esengeli na tala malamu mpenza

Osilá komituna mpo na nini Nzambe atikaka biso tózokisama mpe makambo mingi ya mabe? Tozali kotya likebi na nini?

Mobulu na libanda mpe kimya na kati

Na makambo ya mpasi, likoki ezali ya kozwa kimya na kobondelaka

Bomoi na biso ezali na loboko ya Nzambe

Eloko moko te mpe moto moko te akoki kobuka ngai mpo bomoi na ngai ezali na loboko ya Nzambe

Kofanda kimyía

Quand le Seigneur parle, sommes-nous capables de l’entendre ?

Ozali koyoka ete ozali moke? Nzambe atii etumbu likolo na yo!

kombo ya Paulo elakisi moke. Nzambe atyaki ye pari. Paulo: monene na miso na Nzambe

Zala mobandisi ya mbongwana na yo

 

Awa ezali mwa makambo na kosalisa yo obanda mpe ozwa nzela ya kozongisa
biloko ya sika na bomoi na yo, na bomoi ya bato oyo bazali pembeni na yo mpe esika ofandi

 

Finá na lokasa ya SANGO MALAMU, to na lokasa ya BILOKO, to na lokasa ya BOFULI.

Sango malamu

Sango malamu, to ndenge ya kozonkgisa boyokani na Nzambe oyo alingi yo mpe azali kozela yo.

Biloko / Bisaleli

Biloko mpo na koyeba bampota na bino, kosalisa yango, kobikisa yango mpe kozala na bomoi... na esika ya kobika

Bofuli

Tála eyangelamaki ya bafoto mpo na kosambela mpe kosunga boyokani na yo na Nzambe

Ebongiseli ya siti internet

­  • Sango malamu

 • Biloko

 • Bofuli

Blog

Minoko ya siti interneti 

Polonais (ekoya)

© 2023 - Viametanoia

All rights reserved

Website by ALYSCO